Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr CNA/92 8 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Kursy w Bielsku Białej
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: polkowicki oraz częstochowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Celulozowo-Papiernicze S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kolbuszowa S.A., Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A., INTEGRAL, Telewizja Kablowa „SATEL” Sp. z o.o. , Kablowa Telewizja Osiedlowa SŁOWIK Sp. z o.o. , ADRIAN – FABRYKA RAJSTOP MAŁGORZATA ROSOŁOWSKA-POMORSKA, CIWITE , INVESTMENT GROUP DUPLICO , OLAN , SMAD DISTRIBUTION MICHAŁ SUSEK, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, LAUDE.PL , P.P.U.B INKOMET mgr inz Jan Skubisz, Zakład Usług Technicznych ENERGOAUDYT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.