Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr IJHT/17 7 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Europejskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Warsztaty w Beskidach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zielona Góra oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: CHLIPALA KAZIMIERZ Uslugi transportowe, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SUKCES” Sp. z o.o., CEFARM Zielona Góra S.A., „, TV-KABEL-SAT , „F&D&P” , BB Ventures Sp. z o.o.komandytowa, EXB Sp. z o.o., Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” , RAFAŁ GAŁUSZEWSKI K&R Distributors, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, BSC Drukarnia Opakowań , Witowskie cieplice – miasteczko wodne , Lubas Poliuretany Sp.J. Wiesław lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.