Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem programu nr CTL/76 6 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Programu Spójności

Porządek debata w czasie spotkania zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Treningi w Częstochowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Biała Podlaska oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Pol-Cars Skup Aut za Gotówkę, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Bowal” Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” , PHU TV Kablowa „ZATORZE-STARÓWKA” S.C. , Autoryzowany Przedstawiciel Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Jacek Jurkiewicz, DOTCOM RIVER Spółka komandytowa, Joskin Polska , LS Tech-Homes , Sygnity , ZDUNEK PREMIUM , Almatur-Opole Sp. z o.o., NET-ART Paweł Rymarczyk, Fabryka Kabli MADEX Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.