Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr WEU/61 8 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Program dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Audyt stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Warsztaty w Wieliczce
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Włocławek oraz pyrzycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przem-Bud” S.A., Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A., Tania Jazda, Tech Mix Wyposażenie Aptek, TELKAT Spółka z o.o. , Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Szczecinie, Archicom Asset Management Sp. z o.o., CGS Drukarnia Sp. z o.o., Iterium , Medycyna Praktyczna Wojciech Bodzoń, Piotr Gajewski, Jarosław Kużdżał, Wiesław Latuszek – Łukasiewicz Spółka Jawna, Paycash Services , Trinity Capital spółka komandytowa, Apteka REMEDIUM mgr farm. Zdzisława Fiejdasz, ORGANIQUE SC W.P. CZARSCY, Zakład Drzewny DREWNOMEKS Henryk Wołosz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.