Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr EIJF/58 2 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Krakowie
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”


 • Fundusz zostany omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność holdingów finansowych
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wadowicki oraz m. Sopot

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Oleksy Ośrodek Szkolenia Kierowców OLEKSY S.C., Cementownia „Wiek” S.A., Auto-Gaz Elektromechanika Pojazdowa, ” Skup i Sprzedaż Ryb, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ZICOM Sp. z o.o. , CERTIPOL , DUNEWOOD POLSKA SP. Z O.O., HR System Rafał Żmuda, MAILING , SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” , Incentive Concept Poland Sp. z .o.o Spółka Komandytowa, Nina Sp. z o.o., „DREWEX” – Spółka Jawna, Adam, Czesław i Piotr Chojnowscy

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.