Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr BGD/91 3 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Szkolenia Z Przywództwa
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: skierniewicki oraz m. Konin

  Upoważnieni beneficjenci to: ALCATEL „TELETRA” S.A., Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych SUPERFOSFAT S.A. , Private Finance Sp z o.o., „„MARZYT” Skup i Sprzedaż Ryb Morskich Marek Długi, „TELE-SAT” S.C. J.Marczyk – A.Jancz Instalacja, Konserwacja Sieci Kablowych TV-SAT, Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , CENTRUM SZKOLEŃ AMOS , E-TESTY , Instytut Badań i Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o. , Kredyt 4You Sp. z o.o., SESCOM , Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, AHZ Richard Ryszard Lipiński, Zakład Stolarski Roman Wielgosz, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.