Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr RYA/22 2 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność w zakresie architektury
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz mrągowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex S.A., „KOPEX” S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Pomorze” Sp. z o.o., „TEL-KAB” Zakład Elektroniki Bronisław Diehl, Stowarzyszenie Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Telewizja Parzęczewska-Północ”, Enter Net Plus Sp. z o.o. , Biuro Raj Wasilewski , FANCYFON , H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. z o.o., MICROMEX Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych Andrzej Argasiński, SpTelek Sp. z o.o., TopGaN Sp. z o.o., LIS Poland Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne BOCHEM , NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.