Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr HKC/88 8 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Dla Przedstawicieli
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kutnowski oraz krotoszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kaprinż” Sp. z o.o., Ulstein FAMA Sp. z o.o., Filar Skup Aut, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MALBOX” , Retkińska TV-Kablowa , „INSANT” S.C. J. Jasiński, R. Mieszkowicz , Anna Banek ABConsulting, e-Kiosk S.A., INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch, Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa, Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Marek Szczygieł, www.wizy24.pl , busy b translations Sp. z o.o., Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, Zakład Przemysłu Cukierniczego „MILANÓWEK” Sobieraj Bogumił

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.