Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr ECW/24 4 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Agenda dyskusja w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Warsztaty w Szczecinie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: pajęczański oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsięb.Produkcyjno-Montażowe „Elektromontaż-Warszawa” S.A., „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , AUTOINSTAL, Eko-Bruk 2. Sprzedaż, układanie kostki brukowej, TOYA Sp. z o.o. , Promontel Sp. z o.o. Projektowanie Montaż Telewizja , ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk – Olszewska, E-FUTURE , KARLIK ELEKTROTECHNIK , Laboratorium Kosmetyczne AVA, Larysa Dysput-Goławska, PASO , Teledirect Sp. z o.o., J.A.M. alu wasik Spółka Jawna, Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski , STOLIMEX

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.