Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr BXM/82 3 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Wyjazdy integracyjne w Szczecinie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Lublin oraz m. Świętochłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong D.K.D Group Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELZAM-HOLDING” S.A., P.P.H.U. Press-Bet, WEGA S.C. , „IKER” , AIUT SP. Z O.O, FIRMA MAZUR Piotr Mazur, INTERNET INNOVATIONS FOR BUSINESS, OTO Sebastian Maruczyński, SMF POLAND Spółka z o.o., TELVIS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O., EFC S.A, Instytut Kolejnictwa, Auto-Drobot Jan Drobot i Synowie Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.