Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr IJNH/83 4 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Wykłady w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS


 • Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Działalność fotograficzna
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łaski oraz głubczycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Famous Silver Factory, Gdański Przemysł Drzewny S.A., Code Systemy Alarmowe, Elektronika Samochodowa Andrzej Ambrozik, CZER-GRANIT Krystian Czerniawski, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA , Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARCEL” , Britenet , DESLAY , HERMES POLSKA , KORONA , Rabateo Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, „PARTNER” Sp. z o.o., NeumannBrown Spółka Komandytowa, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.