Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr WXN/94 8 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Warsztaty w Wiśle
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kłodzki oraz kwidzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Elektrociepłownia Białystok S.A., TOM CARS, miraclogs, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „VERTIGO” , Centrum Badawczo Wdrożeniowe , Control Process , Jarosław Tarański, L-SYSTEM , SAVA TOMASZ ANTOS, Witchcraft Studios Sp. z o.o., AVERS SCREENS , TOPSIL spółka komandytowa, i Kanalizacji Sp. z o.o.”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.