Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr TYP/66 3 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie panelu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Pomiar sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Wykłady w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność detektywistyczna
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Biała Podlaska oraz lidzbarski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ZINA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej Piast-Tourist Sp. z o.o., Polskie Huty Stali S.A., WOLF II SŁUŻBA OCHRONY , Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce , Audiomat Sp. z o.o. , Fagioli Polska Sp. z o.o., Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., Najlepsze wina , Stabilizacja Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią, TM Technologie Sp. z o.o., LANWAR Jerzy Warszawski, MEBLO-GLASS” NAPORA DYGAS SASAL SPÓŁKA JAWNA, INCOBET

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.