Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr RAF/11 9 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Program dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Mikołajkach
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • na lata 2007-2013″
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wielicki oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: JADWIGA STRUZIK Firma Lingwistyczna „Prospekt”, Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Olk mariusz – Zakład mechaniki pojazdowej, Sklepy Medyczne, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JOSAT” S.C. , KOLOR SAT Leonard Suski , CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , Eurocast Sp. z o.o., Jakusz Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, MR. MOON S.C Marcin Mamcarczyk i Tomasz Naryniecki, Personal Skills , TJW , DARCO , PPH BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIEŁOWSKI, Biella Szydlowiec Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.