Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr PFZ/66 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Katowicach
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych


 • Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łódzki wschodni oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLIFARB-CIESZYN” S.A., Garbarnia Brzeg S.A., Garbarnia „BRZEG” S.A., Orto-Max Zaopatrzenie ortopedyczne i medyczne, Kamiennogórska Telewizja Kablowa „KAM-SAT” , „RAXEL” Telekomunikacja Mazowiecka, Sławomir Owczarczyk, Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, Eurocast Sp. z o.o., GLOBEMA , LMT- EDUKACJA Wojciech Syrocki, Secus Wsparcie Biznesu , Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne , Emergency Medical System Poland , Meblomaster Gryglas Kraszewski Spółka Jawna, Marcon Avista

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.