Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr BSS/98 9 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Sudetach
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: pajęczański oraz wągrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A., MAHLE Krotoszyn S.A. (d. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego S.A.), Ulstein Fama Sp. z o.o., Lider-Pijawka Marek Wójcik, Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚNIEŻKA w Tarnowie Bogusław Karwat, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” , Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o., E-Fotka Sp. z o.o. (w organizacji), IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o., OPONEO.PL , PACK PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, VENA-PHARM sp.j. Wioletta Malina-Jurczyk, Sławomir Jurczyk, Biuro Podróży ATUR , ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Masarnia – Edward Balcerczyk

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.