Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr DHU/92 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bełchatowski oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Huibida Hardware & Plastic Products Co. Ltd, „SELFA” Sp. z o.o., ICCG”” International Cars Center Group, MBULANS – literatura i sprzęt medyczny, Miejski Dom Kultury , „GPS CONTROL” , 48 Poland Sp. z o.o., COGISION , InfaNET Sylwester Kus, MDA GROUP S.C. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz, SEL Joanna Muszyńska, Texpol Dorota Karczmarczyk, Dorfin Sp. z o.o., JMDI Jacek Maleszko, Zakład Produkcji Metalowej PROMEX Pietras Woźniak SP.J.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.