Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr ZIJX/22 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Gry Negocjacyjne
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:

 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Działalność agencji reklamowych
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: toruński oraz gołdapski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRIM” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryinych Holding S.A., Auto Ermart Niewiadomska Marta, Cieślik Tadeusz, MVB S.C. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Sylwester Krzywiec, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BMJ” Witold Baran, Jacek Pogonowski , Centrum Lokalizacji CM sp. z o.o., COMPOL II , Instytut Tele- i Radiotechniczny, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Pascal , ULTRA RENDER , Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY SA, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SPÓŁKA Z O.O., FORMAT ZBYSŁAW MICHALSKI, USŁUGI STOLARSKIE

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.