Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr MLG/22 1 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Porządek debata podczas spotkania obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Pomiar sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele NaSzkolenia Integracyjne
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność holdingów finansowych
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sierpecki oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „IGLICZNA”, Przędzalnia Czesankowa „WELDORO” Sp. z o.o. , Fabryka Automatyki Chłodniczej „FACH” S.A., ELEKTROPLAST sp. z o.o., „COAX” Sp. z o.o , Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie , bs4 business solutions sp. z o.o., Euro Trend Sylwia Sendek, HERMES POLSKA , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , SOLARIS LASER , Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp.z.o.o, A.M.C. System Tomasz Morawiec, Józef Żurawski spółka jawna, NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Rafiz Strygner i Dyczkowscy Spółka Jawna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.