Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją projektu nr ETC/96 1 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Plan debata w czasie warsztatu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia Team Building
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz grójecki

  Upoważnieni beneficjenci to: ANDRZEJ NAPORA USLUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, LHOIST-BUKOWA Sp. z o.o., Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , Areva T and D , Ekobenz sp. z o.o, GW Interactive Group sp. z o.o., NETVENTURE , STREAM SOFT Z. Jastrzębski, C. Miadziołko, D. Chojnacki, J. Szaferski SPÓŁKA JAWNA, Viatron Spółka z o.o., Borowski – Borowski Spółka Jawna, Stalmech Bogumił Księżakowski, Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.