Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr SWE/21 9 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia Integracyjne
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami


 • Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo – Uslugowa „OWI”, Elektrociepłownia „Będzin” S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o., Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego”TAREL” Spółka z o.o., PROSAT S.C. , Urząd Miasta i Gminy , BAUMGART Pharmaceuticals Arlena Cichocka, Dom Samochodowy Germaz , FUNENGLISH.PL , P.P.H. MIROSŁAW KROPIDŁOWSKI, SuperMemo World sp. z o.o., WICHARY Technologies Sp. z o.o., DROG-BRUK A.P. Szczerek Spółka Jawna, WSK KRAKÓW , Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.